ترکیه و قانونمند سازی رمزارزها

آیا قانونمند سازی بوسیله اخذ مالیات و کنترل بر درآمد و تراکنش های مالی دارندگان رمزارزها به این صنعت کمک میکند و یا موجب رکود بیش از پیش آن خواهد شد؟

در برزیل در یک همه پرسی مردم این کشور رای به پرداخت مالیات بر تراکنش های رمزارزها دادند و در قلب اروپا پارلمان پرتقال دو لایحه اخذ مالیات بر رمزارزها را رد کرد

در روزهای افت شدید بازار رمزارزها تفاوت عملکرد دولتهای بزرگ نسبت به روش قانونی کردن و یا عدم مجاز دانستن این صنعت باعث سردرگمی بیشتر سرمایه گذاران در این بازار شده است