احتیاط کنید

روژه های زیر تحت قرارداد با شرکت 3AC 

پروژه های زیر تحت قرارداد با شرکت 3AC یا همان three arrows capital هستند و با ورشکست شدن احتمالی این شرکت کوین های زیر به مشکل مواجه خواهند شد

laevitas  ,  orderty network  ,  shrapnel  ,  citivas  ,  branch  .  aptos  ,  finblox  ,  praxis society  ,  thetanuts finance  ,  lfg  ,  dropp  ,  neon  ,  jampo  ,  shipyard software  ,  zklend  ,  so-col  ,  size  ,  aave  ,  bonfida  ,  multichain  ,  balancer  ,  ardana  ,  bastion  ,  perpetual protocol  ,  stader  ,  mean  ,  mstable  ,  dydx  ,  stake  ,  orca  ,  crypto raiders  ,  jet  ,  trader joe  ,  lido  ,  futuredao  ,  mina  ,  tranchess  ,  synapse  ,  woo  ,  kyber network  ,  onceber  ,  solice 

ممکن هست پروژه یا کوین دیگری هم تحت قرار داد با شرکت 3AC و یا حتی شرکت سلسیوس باشن که در این متن از قلم افتاده باشن، قبل از سرمایه گذاری و ترید لطفا در مورد کوین مورد نظرتان به شکل کامل تحقیق کنید