پیشبینی رکود بیشتر قیمت بیت کوین؟!

صندوق کانادایی Bitcoin Purpose برای جلوگیری از ضرر بیشتر مقدار قابل توجهی از بیت کوین را لیکویید کرد

این مقدار که برابر با 24500 بیت کوین میباشد یکی از بزرگترین رقمهای لیکویید شده در مدت زمان ریزش اخیر بازار هست