مشکلات شرکت cloudflare

عدم دسترسی به برخی از سرویس ها

بدنبال مشکلات شرکت cloudflare سایتها و خدمات بسیاری برای مدت قابل توجهی از دسترس خارج بودن، سرویس ها و سایتهای بزرگی مانند tradingview, kucoin, ftx, opensea, github  و بسیاری از سایتها متفاوت دیگر
با اعلام این شرکت تمامی مشکلات رفع شدن و تمامی سرویس های خارج شده از دسترس مجدد فعال هستند