ایلان ماسک و دوج کوین

ادامه حمایت های عجیب ایلان ماسک از دوج کوین

این بار ایلان ماسک بدون درنظر گرفتن اتهامات اخیر یکبار دیگر به شکل جدیدی از دوج کوین حمایت کرد
ایلان ماسک در نشست خبری امروز گفت که شرکت boring پرداخت در مورد پروژه تازه افتتاح شده Las Vegas Loops بوسیله دوج کوین را میپذیرد، اما این بار بازار به صحبت های ایلان ماسک واکنش مثبت نشان نداد