سخنرانی اندرو بیلی

اولین سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلستان بعد از اعلام استعفا بوریس جانسون میتواند بسیار تاثیر گذار و در حین حال پیچیده از نظر تحلیلگران باشد

آیا وی در این سخنرانی به دنبال آرام کردن بازار پیش رو هست و یا مانند همیشه مشکلات مالی بریتانیا را به چالش میکشد 
بازار امروز منتظر مهمترین سخنرانی هفته خود هست تا با کوچکترین نشانه ای به واکنش درآید