مهاجرت بیش از 48 پروژه

پروژه های مبتنی بر شبکه Terra که بعد از فروپاشی این شبکه تحت تاثیر قرار گرفتند و در آستانه نابودی بودن به شبکه Polygon انتقال داده شدند تا فرصتی برای احیای دوباره پیدا کنند

ولی آیا این انتقال خطری برای ایجاد مشکلات مالی برای شبکه Polygon است و یا فرصتی برای زنده شدن سرمایه های زیادی که در شبکه های تحت Terra تا مرز نابودی رفتند