یورو هم سطح دلار

بحران شدید انرژی در اروپا باعث شدت ریزش ارزش یورو شد و ارزش یورو به پایینترین سطح 20 سال اخیر خود رسید و به برابری یک یه یک با دلار امریکا نزدیک شد 
 در زمان نوشتن این مطلب ارزش یورو در برابر دلار امریکا 1.002 میباشد