بیستمین مرحله توکن سوزی

در بیستمین مرحله توکن سوزی BNB این بار به مقدار 1,959,595.29 از توکن های غیر شخصی سوزانده شدن
این توکن سوزی ها هر 3 ماه یکبار و به صورت اتوماتیک اجرا میشوند تا در ارزش گزاری BNB تاثیر مثبت داشته باشند و باعث حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار BNB شوند