معافیت مالیات

معافیت مالیات برای دارایی زیر 50 دلار

رای گیری برای معافیت مالیاتی برای درامد پایینتر از رقم 50 دلار در بازار رمزارزها مورد تمسخر اهالی توییتر قرار گرفت
هر چند این امر ممکن است قدمی رو به جلو برای معافیت مالیات بر کل بازار رمزارزها باشد ولی اعلام رقم 50 دلار باعث شوخی ها و تمسخر در شبکه های اجتماعی شد، در این رای گیری کلیه اشخاصی که درامد ناشی از فعالیت آنها در بازار رمزارزها در طول مدت محاسبه مالیاتی پایینتر از 50 دلار باشد معاف از پرداخت مالیات بر فعالیت ناشی از آن درامد هستند