جنگ بر علیه بازار های مالی

دخالت های اخیر و سفرهای مدام مقامات امریکایی به تایوان باعث افزایش تنش بین چین و تایوان شده است و احتمال وقوع جنگ را افزایش میدهد

تجربه جنگ اوکراین نشان میدهد شروع جنگ در منطقه باعث فشار بر نزول قیمت بازارهای مالی خواهد شد و در این میان بازارهای سهام و کریپتو بیشتری تاثیر را خواهند داشت