قانونمندی بازار کریپتو

اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای ایجاد یک تنظیم کننده جدید AML (قوانین ضد پول‌شویی) است که بر صنعت کریپتو نظارت خواهد کرد.

بازار کریپتو اولین بازار قدرتمند مالی هست که بدون قوانین دولتی برپا شد و بیش از 6 درصد گردش مالی دنیا را در برگرفت با وجود ممانعت های زیادی که از سمت دولت ها وجود داشت این بازار توانسته است نه تنها در بین مردم عادی بلکه در بین سیاستمداران هم جایگاه خود را پیدا کند تا جایی که در بعضی از کشورها به صورت رسمی از این بازار استفاده دولتی میشود، ایجاد یکپارچه سیستم نظارتی در ظاهر با بنیان این بازار همخوانی ندارد ولی نشان دهنده اهمیت آن بین دولتمردان است