بافت بدنبال خرید Occidental

ورن بافت سرسخترین مخالف بازار رمز ارزها و از قدیمیترین فعالان بازار های مالی بدنبال خرید 50درصد از سهام شرکت Occidental هست 
ورن بافت با خرید هر شرکت تغییرات زیادی در امور مالی آنها اعمال میکن آیا ذهنیت سنتی وی باعث افت سهام شرکت جدید خواهد شد و یا تجربه چندین ساله آقای بافت این شرکت را با رشد سهام مواجه خواهد کرد؟