زمستان سرد پیش رو

تمامی تلاش های جهانی برای کمرنگ کردن اهمیت ایران در تامین بازار نفت جهانی بی نتیجه مانده و تلاش ها برای برقراری رابطه جدیدی در قالب قراردادهای آتی با ایران جهت خریداری نفت ایران شدت گرفته
زمستان سرد پیش رو در کنار قیمت نفت کنونی بازار غرب را نسبت به سیاست های ایران نرم تر کرده و این در چند هفته آتی در قیمت بازار تاثیر زیادی خواهد داشت
نفت خام در آغاز این هفته بهبود یافت زیرا مشکلات عرضه همچنان باعث نگرانی در مورد ذخایر انرژی در پاییز نیمکره شمالی می شود
هفته گذشته به نظر می رسید عربستان سعودی و اوپک پلاس قیمت نفت را پایین آورده اند. وزیر انرژی عربستان سعودی گفت در صورت لزوم می توان تولید را کاهش داد.
سپس، هیثم الغیس، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک پلاس) ظرفیت مازاد را به عنوان یک موضوع مستمر برای بازار نفت ذکر کرد
بازار نفت جذاب ولی پر تنش و خطرناک