بازار پر ریسک امروز

در چند ساعت پیشرو خبرهای مهمی در راه هستند
جلسه نرخ بهره
کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا
سخنرانی پاول رئیس فدرال

در معاملات امروز احتیاط بیشتری داشته باشید