هدایا پرداخت شدند

💃هدایا مسابقه هفته گذشته به ترتیب زیر پرداخت شدند

🔸نفر اول کد شماره 072 مسابقه
آقای ح. آسمند جونقانی

🔸نفر دوم کد شماره 079 مسابقه
آقای م. شعبان دولابی

🔸نفر سوم کد شماره 089 مسابقه
آقای م. غلامی

🔸نفر چهارم کد شماره 096 مسابقه
آقای ا. اسعدی مهربانی

🔸نفر پنجم کد شماره 108 مسابقه
آقای ع. آقایی

🔸نفر ششم کد شماره 124 مسابقه
آقای م. شهبازی لطف آباد

🔸نفر هفتم کد شماره 129 مسابقه
آقای ش. حقیقت

🔸نفر هشتم کد شماره 148 مسابقه
آقای ع. آسایش

🔸نفر نهم کد شماره 173 مسابقه
آقای ح. تاجیک قلعه

🔸نفر دهم کد شماره 199 مسابقه
آقای ک. ناصری

نام شما در برندگان نبود؟ مشکلی نیست
☝️هر هفته مسابقه و جوایز نقدی داریم
تمامی جوایز کاملا به صورت نقد بوده و قابل برداشت با تمامی راه های موجود در وبسایت میباشد