تهران در جایگاه هفدهم

✍️ تهران در جایگاه هفدهم قرار گرفت

🔸‏Recap تحقیقی را برای شناسایی قطب های کریپتوی جهانی انجام داد. آنها از هشت شاخص کلیدی برای رتبه بندی شهرهای جهان استفاده کردند.

پنج شاخص که مستقیماً با کریپتو مرتبط است:
▪️ تعداد کل رویدادهای کریپتو
▪️ مشاغل کریپتو
▪️ شرکت های کریپتو
▪️ تعداد دستگاه های خودپرداز کریپتو
▪️ مالکیت کریپتو در هر کشور

سه شاخص کلی:
▪️کیفیت زندگی
▪️ هزینه تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
▪️ مالیات بر عایدی سرمایه