رمزارز TON لیست شد

🔸 رمزارز TON متعلق به تلگرام در بخش بازار کریپتو صرافی لیست شد
🔸خرید و فروش TON بوسیله کیف ریال
🔸خرید و فروش TON  بوسیله تتر
🔸ترید ساده TON با دیگر رمزارزها
🔸ترید پیشرفته TON بر اساس چارت تریدینگ ویوو