پنج رمزارز جدید

✍️ پنج رمزارز جدید لیست شدن

🔸 رمزارزهای جدید به ترتیب زیر در لیست قسمت بازار قرار گرفتند

1️⃣ CRV
2️⃣ LDO
3️⃣ DYDX
4️⃣ APT
5️⃣ MASK

🔸 هر 5 مورد در تمامی قسمت های زیر قرار گرفتند
بخش خرید و فروش
بخش کیف ها جهت نگهداری
بخش ترید ساده
بخش ترید پیشرفته